LAPSEN SUOJELU viranomaisten välisenä yhteistyönä

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Lapsen suojelu on kaikkien niiden viranomaisten ja muiden toimijoiden tehtävä ja velvollisuus, jotka kohtaavat työssään lasta ja lapsen perhettä. Keskeiset lapsen suojeluun liittyvät säännökset ovat paitsi jokaisen toimijan omassa erityislainsäädännössä mutta myös yhteisesti sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain säännöksissä. Näissä laeissa on lukuisia säännöksiä, jotka velvoittavat paitsi sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua mutta ennen kaikkea myös näiden toimijoiden yhteistyötahoja kuten neuvolaa ja muuta terveydenhuoltoa, päivähoitoa ja koulua. Lapsella on vahvasti lainsäädännöllä turvattuja oikeuksia, jotka luovat kaikille lasten parissa työskenteleville tai lapsia työssään kohtaaville velvollisuuksia.

Onnistuakseen lapsen suojelu vaatii tiivistä ja toimivaa viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Tämä on paitsi lainsäädöksillä vahvasti velvoitettu mutta myös asiakkaan ja palvelujen laadun näkökulmasta järkevää. Tässä tehtävässä yhteistyössä on tärkeää, että lapsen tuen tarpeeseen ja tilanteeseen puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjotut tukitoimet on tarkoituksenmukaisia.

Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi lapsen oikeuksia ja asemaa omassa asiassaan. Sen lisäksi koulutuksessa tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisenä kokonaisuutena kaikki lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain säännökset niiltä osin kun ne koskevat lapsen suojelun ydintä eli ehkäisevän lastensuojelun velvoitteita ja lasta koskevan sosiaalihuoltoasian vireille tuloa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille lasten ja lasten perheiden parissa toimiville kuten lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä päivähoidon, koulun ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Myös lapsen sijaishuoltopaikkojen henkilökunnan on hyvä tietää lapsen suojelun lähtökohdat ymmärtääkseen oman tehtävänsä lapsen suojelun kokonaisuudessa. Jokaisen yllä mainitun tahon tulee tietää omat velvollisuutensa ja oma roolinsa lapsen suojeluun liittyvissä kysymyksissä. Onnistunut lapsen suojelu edellyttää kaikkien toimijoiden panostusta ja yhdessä tehtyä työtä. Yhteistyötä.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

8.00    Aamupala ja ilmoittautuminen

9.00    Lapsi omien oikeuksiensa subjekti

…………– Lapsen perusoikeudet ja oikeus erityiseen suojeluun
…………– YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen perusteet
…………– Lapsen osallisuus ja puhevalta omassa asiassa

9.30    Kenen velvollisuus on turvata lapsen turvallinen lapsuus?

……… – Lapsen huoltajien ensisijainen vastuu
………….– Peruspalvelujen ja sosiaalihuollon palvelujen tukemisvastuu
………….– Lastensuojelun palvelut ja tukitoimet

………….Keskeiset viranomaistahot lapsen suojelussa:
….. ……päivähoito, koulu, terveydenhuolto, poliisi ja lastensuojelu

10.15   Tauko

10.30    Lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain taustaa ja yhteensovittaminen

…………..Sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkuus
………… .– Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut
……….. ..– Lastensuojelulain mukaiset tukitoimet ja palvelut

11.30    Lounastauko

12.30    Lasta koskevan sosiaalihuoltoasian vireille tulo
………….sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain perusteella

               – Sosiaalihuollon tukitoimia ja palveluja koskeva hakemus
………… .– Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
………. …– Lastensuojeluilmoitus
…………..– Muutoin saanut tietää mahdollisesta sosiaalihuollon tai lastensuojelun
……………..tarpeessa olevasta lapsesta

              Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

…………..Tutkintapyyntö lapseen kohdistuneesta väkivaltarikoksesta tai
………….lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

13.45     Iltapäiväkahvi

14.05     Lapsen suojeluun liittyvän viranomaisten välisen yhteistyön keskeiset muodot 

               – Konsultaatio
……….   ..– Sosiaalihuoltoasian vireillelaitto
……….   ..– Sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi
…….   …..– Asiakassuunnitelma

…………. Terveydenhuollon erityiset velvollisuudet lapsen suojelussa

14.45    Keskustelua ja kysymyksiä

15.00    Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus, koulutusmateriaali, lounas ja iltapäiväkahvi.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print