Viranomaisten tietojenvaihto lapsen suojelussa

KOULUTUSILTAPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Lapsen suojelu on kaikkien niiden hallintoalojen viranomaisten tehtävä, jotka kohtaavat lasta ja lapsen perhettä arjessa. Lapsella on vahvasti lainsäädännöllä turvattuja oikeuksia, jotka luovat kaikille lasten parissa työskenteleville tai lapsia työssään kohtaaville velvollisuuksia.

Lapsen suojelu perustuu ennen kaikkea viranomaisten väliseen yhteistyöhön, joka on onnistuneen lapsen suojelun menestystekijä. Tässä yhteistyössä keskeisessä roolissa on eri toimijoiden välinen salassa pidettävien tietojenvaihto, jotta lapsen tilanne saadaan kokonaisvaltaisesti hahmotettua ja lapsen tuen tarve selvitettyä. Lapsen suojelun keskeisenä elementtinä voidaankin pitää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä tietojenvaihtoa koskevia kysymyksiä ja niitä sääteleviä säännöksiä. Nämä säännökset on sijoiteltu hajanaisesti eri toimijoiden lainsäädäntöön, mikä tekee siihen liittyvän kokonaisuuden hahmottamisen haastavaksi ja osin vaikeaselkoiseksi. Koulutuksessa näitä säännöksiä avataan käytännönläheisesti ja niistä pyritään muodostamaan mahdollisimman selkeä kokonaisuus.

Jokaisen lapsen ja lapsen perheen parissa työskentelevän on välttämätöntä tuntea ne tietojenvaihtoa koskevat säännökset, jotka liittyvät lapsen suojelun toteuttamiseen. Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea kaikille varhaiskasvatuksen, koulun, terveydenhuollon sekä lapsensuojelun ja muun sosiaalihuollon viranomaisille. Koulutus järjestetään tehokkaan tiiviinä iltapäiväkoulutuksena, joka mahdollistaa paremmin työstä irtaantumisen mahdollisimman monelle tärkeän asian äärelle.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSILTAPÄIVÄN OHJELMA:

12.00 Yleistä lapsen suojelun toimintakentästä ja tietosuojasta

…………– Kenellä on vastuu huolehtia lapsen hyvinvoinnista?

…………– Viranomaisten välinen yhteistyö lapsen suojelussa

…………– Viranomaisten yhteistyöhön liittyvä keskeinen lainsäädäntö

12.15 Viranomaistoimintaa koskeva julkisuusperiaate

12.30 Lapsen suojeluun liittyvät keskeiset salassapitosäännökset

………..– Varhaiskasvatus, koulu, terveydenhuolto, lastensuojelu ja muu sosiaalihuolto sekä poliisi

13.00 Miten tietoja lapsen tilanteen arvioimiseksi on mahdollista hankkia?

…………– Tietojen saaminen ensisijaisesti lapsen ja lapsen huoltajan toimesta

…………– Tietojen hankkiminen lapsen ja lapsen huoltajan suostumuksella

…………– Tietojen hankkiminen vastoin lapsen tai lapsen huoltajan suostumusta

…………– Tietopyynnön ja lausuntopyynnön sisältö ja muoto

13.30 kahvitauko

14.00 Yleiset säännökset salassa pidettävän tiedon hankkimiseen ja luovuttamiseen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella

…………– Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 26 § ja 29 §

¨……….– Tiedon luovuttaminen toimeksiantotehtävän suorittamista varten (lapsen sijaishuolto)

…………– Tiedon luovuttaminen virka-aputehtävän suorittamista varten

…………– Asiakkaan suostumus tai lain oikeutus tietojen luovuttamiseen

14.30 Keskeiset erityissäännökset viranomaisten salassapidosta poikkeamisesta

…………– Keskeiset erityissäännökset viranomaisen oikeudesta saada salassa pidettävä tieto

…………– Keskeiset erityissäännökset viranomaisen oikeudesta antaa salassa pidettävä tieto

15.30 Toisen viranomaisen tietopyyntöön vastaaminen

………..– Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 29 §:n rangaistusvastuu

………..– Mahdollinen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n kieltäytymispäätös

15.45 Keskustelua ja kysymyksiä

16.oo Koulutusiltapäivä päättyy 

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus, koulutusmateriaali, lounas ja iltapäiväkahvi.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print