LASTENSUOJELULAIN ABC

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Lapsen suojelu on lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien ohella kaikkien niiden viranomaisten ja muiden toimijoiden tehtävä ja velvollisuus, jotka kohtaavat työssään lasta ja lapsen perhettä. Keskeisin lapsen suojelua koskeva laki on lastensuojelulaki (417/2017).

Koulutuksen tarkoituksena on saada kokonaiskuva lastensuojelulain säännöksistä ja siinä olevista prosesseista ja velvoitteista. Koulutuksessa käydään läpi jokainen lastensuojelulain säännös (1 § – 95 §), lukuun ottamatta lastensuojelulain 17 §:ää ja niitä lastensuojelulain säännöksiä, jotka koskevat lapsen sijaishuoltoa ja sijaishuollossa olevan lapsen rajoittamista (lastensuojelulain luvut 10- 11). Koko lastensuojelulaki käsitellään päivän aikana käytännönläheisesti huomioiden myös kaikkia niitä keskeisiä kysymyksiä, joita lapsen suojelun arjessa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja muut lapsen parissa työskentelevät tahot kohtaavat.

Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä lastensuojelun esimiehille. Tämän lisäksi koulutus soveltuu lasten sijaishuoltopaikkojen henkilökunnalle sekä esimerkiksi kaikille lasten ja lasten perheiden parissa toimiville (kuten päivähoidon, koulun ja terveydenhuollon ammattihenkilöille) ymmärtääkseen oman tehtävänsä lapsen suojelun kokonaisuudessa.

Lainsäädännön tuntemisen merkitys on lapsen suojelutyössä korostunut entisestään, joten jokaisen edellä mainitun tahon on tiedettävä lastensuojelulain prosessit ja omat velvollisuutensa lapsen suojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

9.00    Luku 1 ja 3: Yleiset säännökset ja lastensuojelun järjestäminen

…………– Lastensuojelulain tarkoitus
…………– Vastuu lapsen hyvinvoinnista
…………– Lastensuojelu ja ehkäisevä lastensuojelu
…………– Lapsen ja nuoren mielipide ja toivomukset
…………– Lapsi ja nuori

…………– Lastensuojelun järjestäminen (pykälät 11 § – 16 § ja 18 § – 19 §)

             Luku 4: Lapsen osallisuus

……… – Lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen
…………– Lapsen puhevallan käyttö
…………– Edunvalvojan määrääminen huoltajan sijaiseksi + palkkiot
…………– Vastuu lapsen edun turvaamisesta

………….Luku 5: Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

…………– Ilmoitusvelvollisuus
…………– Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
……….. – Rekisterin pitäminen
…………– Ennakollinen lastensuojeluilmoitus
…………– Lastensuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus
…………– Lastensuojeluasian vireille tulo ja lastensuojelun tarpeen selvittäminen
…………– Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen
…………– Määräaikojen noudattamisen seuranta
…………– Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen

10.00  Tauko

10.15  Luku 6: Menettelysäännöksiä

…………– Lapsen tapaaminen
…………– Asiakasuunnitelma
…………– Asiakkaan kanssa pidettävä neuvottelu
…………– Lapsen läheisverkoston kartoittaminen
………….– Asioiden kirjaaminen

………  Luku 7: Avohuolto

…………..Velvollisuus ryhtyä avohuollon tukitoimiin
………… .– Toimeentulon ja asumisen turvaaminen
……….. ..– Lastensuojelun avohuollon tukitoimet
…………..– Sijoitus avohuollon tukitoimena
…………..– Avohuollon sijoituksen käyttämisen yleiset edellytykset
…………..– Kiireellinen avohuollon tukitoimi

11.15     Lounastauko

12.15    Luku 8: Lapsen kiireellinen sijoitus

…………..– Lapsen kiireellinen sijoitus
…………..– Päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta
…………..– Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen
…………..– Asiaan osallisten mielipiteen selvittäminen

         …. Luku 9: Huostaanotto

…………..– Velvollisuus huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen
…………  – Huostaanoton ja sijaishuollon järjestäminen
………. …– Asiaan osallisten kuuleminen
…………..– Huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskeva päätöksenteko
…………..– Hakemus hallinto-oikeudelle
…………..– Huostaanotetun lapsen huolto
…………..– Lapsen huollosta päättäminen huostassapidon aikana
…………..– Huostassapidon kesto ja lakkaaminen sekä huostaanottopäätöksen raukeaminen

………… Luku 12: Jälkihuolto

13.00   Tauko

13.15   Luku 13: Valvonta

………….– Kunnan ilmoitus sijoitettavasta lapsesta
………….– Sijaishuollon valvonta
………….– Muu valvonta
………….– Yksityisesti sijoitettujen lasten valvonta

………..Luku 14: Asian käsittely hallintotuomioistuimessa

………..Luku 15: Muutoksenhaku

………. Luku 16 ja 17: Erityiset säännökset ja voimaantulosäännökset

13.45    Keskustelua ja kysymyksiä

14.00    Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 255 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 235 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print