UUSI LAPSEN HUOLTO JA TAPAAMISOIKEUSLAKI 2019

Uudistettu laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tuli voimaan 1.12.2019. Uusi laki parantaa lapsen edun toteutumista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa sekä lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn. Uudistukset vahvistavat näin lapsen asemaa ja oikeuksia muun muassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa edellytetyllä tavalla.

Uusi laki on korjattu myös vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia – kuten perhetilanteiden monimuotoistumista. Uuteen lapsen huolto ja tapaamisoikeuslakiin on lisätty muun muassa säännökset vuoroasumisesta sekä lapsen oikeudesta tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä. Uudessa laissa säädetään myös nykyistä yksityiskohtaisemmin lapsen mielipiteen selvittämisestä sekä kuulemisesta tuomioistuimessa ja sosiaaliviranomaisen luona. Uudistettujen säännösten myötä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta voidaan jatkossa sopia sosiaaliviranomaisen vahvistamalla sopimuksella nykyistä laajemmin. Uuteen lakiin on kirjattu myös lapsen huoltajien velvollisuus suojella lasta väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Näillä säännöksillä on tarkoitus korostaa lapsen vanhempien ja huoltajien vastuuta ajatella asioita lapsen kannalta kaikissa tilanteissa – myös silloin, kun lapsen huoltajuudesta tai lapsen tapaamisista on riitaa vanhempien välillä.

Koulutuksen tarkoituksena on läpikäydä uudistettu lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki sen käytännön soveltamisen kannalta.

Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea kaikille lastenvalvojille, olosuhdeselvitysten laatijoille sekä muille sosiaalihuollossa lasten kanssa työskenteleville, joille lapsen huoltolain tuntemus on tärkeää lapsen asioiden hoitamiseksi, lapsen oikeuksien kokonaisuuden hahmottamiseksi ja asiakkaiden ohjaamiseksi. Lapsen huoltoa koskevat kysymykset ovat keskeisiä kaikessa lapsen asioiden lainmukaisessa hoitamisessa ja vaikuttavat aina lasta koskevia päätöksiä tehtäessä.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

Kello 9.00 Johdatus uuteen lapsen huoltolakiin
…………………..Yhteenveto lapsen huoltolain uudistuksista
…………………..Lapsen huoltajan tehtävät ja huoltajan esteellisyys
…………………..Lapsen huoltajan velvollisuus ilmoittaa aiotusta muutosta
…………….…….Edunvalvojan määrääminen lapsen huoltajan sijaiseksi

Kello 10.00.. Tauko

Kello 10.15.. Lapsen huoltajuuden syntyminen
……….….………..– Lapsen huoltajuus lapsen syntymän perusteella
……….….….…….– Sopimus lapsen huoltajuudesta
……….….………..– Tuomioistuimen päätös lapsen huoltajuudesta
……….…….……..– Lapsen huoltoa koskevan asian viereillepano tuomioistuimeen

Kello 11.15   Lounastauko

Kello 12.15..Lapsen tapaamisoikeus
…………..……….– Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen
…………..……….– Lapsen tapaamisoikeuden ehdot
………….….…….– Lapsen tuetuista ja valvotuista tapaamisista sopiminen
…………………..Lapsen oikeus tavata muuta henkilöä kuin vanhempaansa

Kello 13.00.. Tauko

Kello 13.15...Lapsen huoltoa koskevan asian ratkaiseminen
……………………Lapsen mielipiteen selvittäminen lapsen asiassa
……………………Lapsen kuuleminen tuomioistuimessa
……………………Selvityksen hankkiminen sosiaalilautakunnalta
………………..….Huostaanotetun lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta päättäminen

Kello 13.45.. Kysymyksiä ja keskustelua

Kello 14.00.. Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print