KEHITYSVAMMALAIN MUKAISET RAJOITUSTOIMENPITEET


KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia muutettiin 10.6.2016 voimaan tulleella muutoksella. Lakiin tehtiin muutokset, joita vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ratifiointi edellytti. Lakiin lisättäisiin säännökset toimenpiteistä itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden tukemiseksi, rajoitustoimenpiteiden käytön vähentämisestä sekä rajoitustoimenpiteiden käytölle asetettavista yleisistä edellytyksistä. Laissa säädettäisiin lisäksi kullekin rajoitustoimenpiteelle asetettavista erityisistä edellytyksistä. Lakiin sisällytettäisiin myös säännökset rajoitustoimenpidettä koskevan päätöksen tai muun ratkaisun tekemisessä noudatettavasta menettelystä.

Jokaisen erityishuollon toimintayksikössä työskentelevän ammattihenkilön täytyy tuntea ne kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain säännökset ja tulkinnat rajoitustoimenpiteitä. Kehitysvammalain 42 a §:ssä on erikseen säädetty, että erityishuoltoa annettaessa on huolehdittava, että erityishuollon toimintayksikön henkilökuntaan kuuluvat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöt koulutetaan rajoitustoimenpiteiden käyttöä edellyttävien tilanteiden ennalta ehkäisemiseen ja rajoitustoimenpiteiden asianmukaiseen käyttämiseen. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain rajoitustoimenpidesäännösten tunteminen on tärkeää myös kunnan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöille- ja ohjaajille, joille kuuluu osa rajoitustoimenpiteiden päätöksenteosta ja joiden tehtävänä on muutoinkin valvoa kehitysvammaisten erityishuollon toteutumista

Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisenä kokonaisuutena kaikki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiset rajoitustoimenpiteet ja niihin liittyvä päätöksenteko hallituksen esityksen 96/2015, valiokunta-asiakirjojen sekä rajoitustoimenpiteistä annettujen ohjeistusten valossa. Rajoitustoimenpiteitä koskeva sääntely on osittain vaikeaselkoista, koska osa rajoitustoimenpiteistä lisättiin lakiin vasta lain eduskuntakäsittelyssä. Tämän lisäksi säännöksiä kokonaisuuden hahmottamista vaikeuttaa myös niissä olevat lukuisat säännösviittaukset. Näistä syistä koulutusmateriaalissa on panostettu siihen, että kaikki rajoitustoimenpiteitä koskevat säännökset olisivat mahdollisimman havainnollisesti avattu ja niiden soveltamista helpotetaan myös mm. erilaisten yhteenvetojen ja kaavioiden avulla.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

9.00   Johdatus päivän aiheeseen

  ……….– Yleistä kehitysvammalain rajoitustoimenpiteistä

…………– Kehitysvammalain rajoitustoimenpiteiden soveltamisala

…………– Kehitysvammalain rajoitustoimenpiteitä koskeva päätös- / ratkaisumenettely

…………– Asiantuntijatiimi (lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntemus)

10.00 Tauko

10.15 Kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimenpiteiden toimivaltasäännökset

………..– Kiinnipitäminen (42f §)

………..– Aineiden ja esineiden haltuunotto (42g §)

………..– Henkilöntarkastus (42h §)

………..– Lyhytaikainen erillään pitäminen (42i §)

11.15 Lounastauko

12.15 – Välttämättömän terveydenhuollon antaminen vastustuksesta riippumatta (42j §)

………..– Rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö päivittäisissä toiminnoissa (42k §)

………..– Rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö vakavissa vaaratilanteissa (42l §)

………..– Sitominen (42l §)

………..– Valvottu liikkuminen (42m §)

………..– Poistumisen estäminen (42n §)

13.00 Tauko

13.15 Kehitysvammalain rajoitustoimenpiteiden käytön arviointi ja vähentäminen

………..Kehitysvammalain rajoitustoimenpiteiden jälkiselvittely

………..Kehitysvammalain rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen

………..Kehitysvammalain rajoitustoimenpidettä koskeva selvitys

………..Yhteenveto asiantuntijatiimin (lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön) tehtävistä

14.00 Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print