LAPSEN SUOJELU
KOULUN NÄKÖKULMASTA

Lapsen suojeleminen on kaikkien niiden viranomaisten ja muiden toimijoiden velvollisuus, jotka kohtaavat työssään lasta ja lapsen perhettä. Keskeiset lapsen suojeluun liittyvät säännökset ovat paitsi jokaisen toimijan omassa erityislainsäädännössä mutta myös yhteisesti muun muassa lastensuojelulain säännöksissä.

Koulun henkilökunnalla on keskeinen rooli ehkäisevän lastensuojelun toteuttajana ja lastensuojelun yhteistyötahona. Lapsen suojelussa tehtävässä yhteistyössä on tärkeää, että lapsen tilanteeseen ja tuen tarpeeseen puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjotut tukitoimet ovat riittäviä. Lisäksi koulun ja lastensuojelun yhteistyössä on keskeistä osata soveltaa salassa pidettävien tietojen vaihtoa koskevia säännöksiä.

Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi koulun henkilökunnan velvoitteita ja vastuita lapsen suojelussa. Koulutuksessa tarkastellaan käytännönläheisenä kokonaisuutena kaikki lastensuojelulain säännökset niiltä osin, kun ne koskevat koulun henkilökuntaan. Koulutuksessa käsitellään koulun ja lastensuojelun yhteistyön ydintä eli lasta koskevan sosiaalihuoltoasian vireille panoa kuten lastensuojeluilmoituksen tekemistä, lapsen palvelutarpeen arvioimista ja asiakassuunnitelmaa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään muun muassa poliisille tehtävän tutkintapyynnön tekemistä sekä sijaishuollossa olevan lapsen asemaa koulun oppilaana.

Koulutus on tarkoitettu koko koulun henkilökunnalle kuten koulun opettajille, kuraattoreille, terveydenhoitajille sekä avustajille. Myös koulutoimen vastuuhenkilöiden kuten rehtoreiden on tiedettävä lapsen suojelun lähtökohdat ymmärtääkseen koulun tehtävät lapsen suojelun kokonaisuudessa. Jokaisen yllä mainitun tahon on ymmärrettävä omat vastuunsa ja velvoitteensa lastensuojeluprosessissa.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUKSEN OHJELMA:


12.00       
Lapsen suojelu julkisena hallintotehtävänä

………………Koulun rooli ehkäisevän lastensuojelun toteuttajana

………………Koulun oppilasta koskevan asian vireillepano sosiaalihuoltoon
…………………..– Lastensuojeluilmoitus
…………………..– Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
…………………..– Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

12.45         Tauko

13.00         Edellinen aihe jatkuu

                   Koulun velvollisuus tutkintapyynnön tekemisestä poliisille

……………….Koulun rooli lapsen palvelutarpeen arvioimisessa

……………….Koulun rooli lapsen asiakassuunnitelman laatimisessa

13.45          Tauko

14.00          Koulun ja sosiaalihuollon tietojenvaihto lapsen suojelussa

………………..Erityiskysymys: Sijaishuollossa olevan lapsen asema koulun oppilaana

14:50     .    Keskustelua ja kysymyksiä

15:00    .     Koulutusiltapäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 155 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kymmenen samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print