LAPSEN SUOJELU
NEUVOLAN NÄKÖKULMASTA

Lapsen suojeleminen on kaikkien niiden viranomaisten ja muiden toimijoiden velvollisuus, jotka kohtaavat työssään lasta ja lapsen perhettä. Keskeiset lapsen suojeluun liittyvät säännökset ovat paitsi jokaisen toimijan omassa erityislainsäädännössä mutta myös yhteisesti muun muassa lastensuojelulain säännöksissä.

Neuvolan henkilökunnalla on keskeinen rooli ehkäisevän lastensuojelun toteuttajana ja lastensuojelun yhteistyötahona. Lapsen suojelussa tehtävässä yhteistyössä on tärkeää, että lapsen tilanteeseen ja tuen tarpeeseen puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjotut tukitoimet ovat riittäviä. Lisäksi neuvolan ja lastensuojelun yhteistyössä on keskeistä osata soveltaa salassa pidettävien tietojen vaihtoa koskevia säännöksiä.

Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi neuvolan henkilökunnan velvoitteita ja vastuita lapsen suojelussa. Koulutuksessa tarkastellaan käytännönläheisenä kokonaisuutena kaikki lastensuojelulain säännökset niiltä osin, kun ne koskevat neuvolan henkilökuntaan. Koulutuksessa käsitellään neuvolatoiminnan ja lastensuojelun yhteistyön ydintä eli lasta koskevan sosiaalihuoltoasian vireille panoa kuten lastensuojeluilmoituksen tekemistä, lapsen palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman laatimista. Lisäksi koulutuksessa käsitellään muun muassa poliisille tehtävän tutkintapyynnön tekemistä sekä sijaishuollossa olevan lapsen asemaa neuvolan asiakkaana.

Koulutus on tarkoitettu koko neuvolan henkilökunnalle kuten terveydenhoitajille, lääkäreille sekä neuvolatoiminnan esimiehille. Jokaisen edellä mainitun tahon on ymmärrettävä omat vastuunsa ja velvoitteensa lastensuojeluprosessissa.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

12.00              Lapsen suojelu julkisena hallintotehtävänä
……………………Neuvolan rooli ehkäisevän lastensuojelun toteuttajana
……………………Neuvolan asiakasta koskevan asian vireillepano sosiaalihuoltoon

……………………..– Lastensuojeluilmoitus
……………………..– Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
……………………..– Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

12.45                Tauko

13.00                Edellinen aihe jatkuu

                          Neuvolan velvollisuus tutkintapyynnön tekemisestä poliisille
……………………..Neuvolan rooli lapsen palvelutarpeen arvioimisessa
……………………..Neuvolan rooli lapsen asiakassuunnitelman laatimisessa

13.45                Tauko

14.00                Neuvolan ja sosiaalihuollon tietojenvaihto lapsen suojelussa
……………………..Erityiskysymys: Sijaishuollossa olevan lapsen asema neuvolan asiakkaana

 14:50                Keskustelua ja kysymyksiä

 15:00                Koulutusiltapäivä päättyy

Käsiteltävien asioiden ajankohdat ovat suuntaa-antavia.

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 225 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 205 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print