Kirjat / Julkaisut

Lakimiespalvelut Aavalex Oy oli osana Johtajat -julkaisua, joka ilmestyi kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2023.

”Lapsuus on ainutkertaista. Jokaisella lapsella on oikeus elämään, jossa lapsi saa olla lapsi. Kun lähtökohdat hyvälle elämälle ovat hatarat, yhteiskunnan turvaverkko ei saa miltään osin pettää. Sosiaalityössä lapsen oikeuksien turvaaminen edellyttää laaja-alaista lainsäädännön hallintaan ja siten oikeudellisen asiantuntijan apua ja tukea.”

.

Kansallisen lapsistrategian valmistelun ja toimeenpanon tukemista varten selvitettiin lasten oikeuksien toteutumista ja niiden valvontaa lastensuojelussa. Tämän selvityksen kohteena oli vuosien 2018-2020 aikana lasten eduskunnan oikeusasiamiehelle tekemiin kanteluihin annetut ratkaisut. Selvityksen avulla saatiin tietoa lasten kanteluissa ja niihin annetuissa ratkaisuissa toistuvista teemoista. Lisäksi selvitys antoi tietoa siitä, kuinka suuri osa lapsen tekemistä kanteluista johti eduskunnan oikeusasiamiehen toimenpiteisiin.

Selvityksen laati vuonna 2021:
OTK Kati Saastamoinen / Lakimiespalvelut Aavalex Oy

Sijaishuollossa olevan lapsen perus- ja ihmisoikeuksia voidaan rajoittaa sijaishuollon aikana lastensuojelulaissa säädetyin tavoin. Lapsen sijaishuollon aikaisista rajoituksista säädetään lastensuojelulain 11 luvussa, johon on koottu säännökset lapsen yhteydenpidon rajoittamisesta sekä rajoitustoimenpiteistä. Lastensuojelulaitoksien hoito- ja kasvatushenkilökunnan sekä lapsen sijaishuollon valvonnasta vastuussa olevan sijaishuollon aikaisen vastuusosiaalityöntekijän ja muiden sijaishuollosta vastaavien toimijoiden on tunnettava nämä rajoitussäännökset.

Lapsen sijaishuollon aikaiset rajoitussäännökset uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2006, jonka jälkeen näihin säännöksiin on tehty vuosien varrella useampia tarkentavia muutoksia. Tämän lisäksi viime vuosina on tullut paljon näitä rajoituksia koskevaa oikeuskäytäntöä ja lukuisia eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuja sekä erilaisia ohjeistuksia ja linjauksia. Näitä kaikkia tärkeitä tulkintoja on koottu tähän teokseen avaamaan tarkemmin rajoituksia koskevia säännöksiä.

Kirja on kesällä 2018 ilmestyneen samannimisen kirjan uudistettu ja ajantasaistettu toinen painos. Ensimmäisen painoksen jälkeen lastensuojelulakia on uudistettu 1.1.2020 voimaan tulleilla säädösmuutoksilla, jotka on huomioitu tässä uudessa painoksessa. Tätä teoksen toista painosta on myös täydennetty ensimmäisen painoksen jälkeen annetulla uudella oikeuskäytännöllä.

Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi ja apuvälineeksi lastensuojelulaitoksien hoito- ja kasvatushenkilökunnalle, lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille sekä muille lapsen sijaishuollosta vastaaville toimijoille. Teos toimii näin lapsen sijaishuollosta vastaavien työntekijöiden työvälineenä, jollaisena sitä voidaan käyttää käytännönläheisen kirjoitustavan ja kattavan sisällysluettelon tukemana.

Julkaistu kesäkuussa 2020. Kirjan tilaukset Editalta. 

Sijaishuollossa olevan lapsen perus- ja ihmisoikeuksia voidaan rajoittaa sijaishuollon aikana lastensuojelulaissa säädetyin tavoin. Lapsen sijaishuollon aikaisista rajoituksista säädetään lastensuojelulain 11 luvussa, johon on koottu säännökset lapsen yhteydenpidon rajoittamisesta sekä rajoitustoimenpiteistä. Lastensuojelulaitoksien hoito- ja kasvatushenkilökunnan sekä lapsen sijaishuollon valvonnasta vastuussa olevan sijaishuollon aikaisen vastuusosiaalityöntekijän ja muiden sijaishuollosta vastaavien toimijoiden on tunnettava nämä rajoitussäännökset.

Lapsen sijaishuollon aikaiset rajoitussäännökset uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2006, jonka jälkeen näihin säännöksiin on tehty vuosien varrella useampia tarkentavia muutoksia. Tämän lisäksi viime vuosina on tullut paljon näitä rajoituksia koskevaa oikeuskäytäntöä ja lukuisia eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuja sekä erilaisia ohjeistuksia ja linjauksia. Näitä kaikkia tärkeitä tulkintoja on koottu tähän teokseen avaamaan tarkemmin rajoituksia koskevia säännöksiä.

Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi ja apuvälineeksi lastensuojelulaitoksien hoito- ja kasvatushenkilökunnalle, lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille sekä muille lapsen sijaishuollosta vastaaville toimijoille. Teos toimii näin lapsen sijaishuollosta vastaavien työntekijöiden työvälineenä, jollaisena sitä voidaan käyttää käytännönläheisen kirjoitustavan ja kattavan sisällysluettelon tukemana.

Julkaistu kesällä 2018. Kirjan tilaukset Editalta. 

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen. Kansainväliset sopimukset edellyttävät, että lapsen tulee saada nauttia erityistä suojelua, ja se tulee hänelle lainsäädännöllä taata. Lapsen suojelu on jokaisen aikuisen tehtävä. Se edellyttää viranomaisilta ja muilta lapsen kanssa tekemisissä olevilta tahoilta toimivaa yhteistyötä. Tässä on kuitenkin paljon parannettavaa.

Kirjan tarkoituksena on avata lapsen suojelua koskevat yhteistyökohdat sekä niihin liittyviä laista tulevia velvoitteet ja haastavaksi koetut tietosuojakysymykset. Tässä yhteistyön rajapinnassa on nimenomaan tunnistettavissa lapsen suojeluun liittyvät haasteet, mikä näkyy kehitystä kaipaavana yhteistyön tehostamisena eri toimijoiden välillä. Kirjan tarkoituksena on luoda tietopohjaa sille, että lapsen suojelussa onnistuttaisiin jatkossa paremmin.

Käytännönläheinen käsikirja pureutuu eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitykseen lapsen suojelussa esimerkiksi lasta koskevien ilmoitusvelvollisuuksien ja lasta koskevan sosiaalihuollon asiakasprosessin näkökulmasta. Teos käy läpi ennen kaikkea sitä, miten tulee toimia kun on saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta sekä eri toimijoiden yhteistyöhön liittyvät tietosuojakysymykset.

Teos on suunnattu kaikille lasten asioita hoitaville ja lasten parissa työskenteleville kuten mm. sosiaalityöntekijöille, kuntien lakimiehille, terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalla ja asiantuntijoille, opettajille sekä poliisiviranomaisille.

Julkaistu syksyllä 2016. Kirjan tilaukset Editalta.

Teos on syksyllä 2008 ilmestyneen samannimisen kirjan uudistettu ja ajantasaistettu toinen painos. Tässä uudessa painoksessa on huomioitu vuonna 2010 voimaan tulleet säädösmuutokset. Kirjaa on täydennetty myös uudella oikeuskäytännöllä.

Julkaistu vuonna 2010. Saatavilla sähköinen versio Editalta.

Lapsella on yksilölliset oikeudet syntymästään lähtien, ja ne tulee huomioida koko lastensuojeluprosessin ajan – myös sijaishuollon aikaisessa työskentelyssä. Lastensuojelulaitoksien hoito- ja kasvatushenkilökunnan sekä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja muiden sijaishuollosta vastaavien toimijoiden täytyy tuntea ne lain säännökset, jotka koskevat tarkkaan säänneltyä lapsen sijaishuollon prosessia sekä lapsen asemaa sijaishuollossa. Tieto omasta asemastaan sijaishuollossa on tärkeää myös lapselle itselleen ja hänen perheelleen.

Lapsen asemasta sijaishuollossa säädetään useammassa eri laissa esimerkiksi lastensuojelulaissa, hallintolaissa ja sosiaalihuollon asiakaslaissa. Tässä teoksessa nämä säännökset on kerätty yhteen ja ne on avattu selkeiksi kokonaisuuksiksi vastaamaan arjessa esiin nouseviin kysymyksiin. Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi lastensuojelulaitoksen arjen toimintaan sekä apuvälineeksi sosiaalityöntekijöille lapsen sijaishuollon valvontaan.

Julkaistu vuonna 2008.

Teoksessa tarkastellaan lapsen oikeuksia lastensuojelussa monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Artikkelikokoelmassa kirjoittajina ovat Suomen johtavat lastensuojelutyön asiantuntijat. Kirjoituksissa käsitellään muun muassa sosiaalityöntekijän roolia, rajoitustoimenpiteiden käyttöä, sovittelua, lapsen etuun liittyviä kysymyksiä, vammaisten lasten oikeuksia sekä ennakollista lastensuojeluilmoitusta. Teoksen ovat toimittaneet OTT, VT Suvianna Hakalehto ja OTL Virve Toivonen.

OTK Kati Saastamoinen on kirjoittanut kirjaan artikkelin: Lapsen oikeus hyvään ja perusoikeuksia kunnioittavaan sijaishuoltoon lastensuojelulaitoksessa.

Julkaistu talvella 2016. Kirjan tilaukset Kauppakamarilta.